ARDEX X 13

ARDEX X 13

High Strength Tile Adhesive 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ARDEX X 13 คือผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์สังเคราะห์ เหมาะสำหรับปูกระเบื้องเซรามิกหลากหลายชนิด เหมาะสำหรับปูพื้นและผนังทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร

   
พื้นผิว: พื้นคอนกรีต ท็อปปิ้งซีเมนต์/ทราย ผนังฉาบคอนกรีต
เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณ: พื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร
ปริมาณการใช้งาน: สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ ARDEX X 13 ในปริมาณ 2 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร เมื่อใช้เกรียงหวีขนาด  6 x 6 x 6 มิลลิเมตร และ 4 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร เมื่อใช้เกรียงหวีขนาด  10 x 10 x 10 มิลลิเมตร
การบรรจุ:  25 กิโลกรัม